Cudzoziemcy i działalność gospodarcza w Polsce

Cudzoziemców zakładających działalności gospodarcze w Polsce w wielu przypadkach obowiązują takie same przepisy jak polskich obywateli. Dotyczy to osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskich, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów, które zawarły umowę o możliwości korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Osoby takie rejestrują w Polsce działalność gospodarczą w oparciu o te same przepisy co obywatele Polski.

Obywatele, którzy nie pochodzą z wymienionych wyżej państw muszą spełnić określone dodatkowe warunki aby otworzyć działalność gospodarczą w Polsce. Dotyczy to m.on. legalizacji pobytu w Polsce.

Otwieranie działalności gospodarczej przez obcokrajowca

Dla obywateli państw spoza państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii, do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej koniecznym jest spełnienie chociażby jednego z poniższych warunków, tj.:

 1. posiadanie zezwolenia na pobyt stały,
 2. posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91),
 4. posiadanie statusu uchodźcy,
 5. posiadanie ochrony uzupełniającej,
 6. posiadanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 7. posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pozostawanie w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielonego ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 9. posiadanie ochrony czasowej w Polsce,
 10. posiadanie ważnej Karty Polaka,
 11. bycie członkiem rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),
  • tj. małżonkiem obywatela UE,
  • bezpośrednim zstępnym (dzieckiem) obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
  • bezpośrednim wstępnym (rodzicem) obywatela UE lub jego małżonka pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
  • osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały – do czasu, w którym decyzja wydana na podstawie tych wniosków stanie się ostateczna,
 12. przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania
  i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g,
 13. bycie uczestnikiem organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii lub nie spełniają chociażby jednego z warunków wymienionych powyżej, nie mogą założyć w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej.

Takie osoby posiadają jedynie ograniczony zakres prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek.

Ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Co istotne, dla obywateli Ukrainy wprowadzono ułatwienia dotyczące otwierania działalności gospodarczej. Zostały one wprowadzone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na mocy treści art. 23 ust. 1 tej ustawy obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Trzeba podkreślić, że obywatele Ukrainy, którzy w związku z wojną opuścili Ukrainę i deklarują zamiar pozostania w Polsce będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy.

W związku z tym Ukrainy, który przybył w okresie od 24 lutego do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, będzie mógł złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy celem uzyskania numeru PESEL.