Jak podnosić ceny swoim klientom?

Dostrzegalne ostatnio ciągłe windowanie cen surowców sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców poszukuje możliwości negocjowania wysokości cen. Przedsiębiorcy w ten sposób próbują ograniczyć dodatkowe koszty i straty.

Jak wobec tego podwyższać ceny swoim klientom?

Przede wszystkim rozważnie! W pierwszej kolejności zwróć uwagę, czy masz zawartą ze swoim kontrahentem umowę terminową.

Jeśli tak, należy przeanalizować dokładnie jej postanowienia. Twoja umowa może przewidywać podwyżkę wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen komponentów. Umowa może też zawierać postanowienie zgodnie z którym, jeżeli dojdzie do istotnej zmiany warunków na rynku, umowa może zostać wcześniej rozwiązana.

Co, jeśli nie ma w umowie tych zapisów? Warto w takim przypadku negocjować ze swoim kontrahentem. Jak przystąpić do takich negocjacji? W pierwszej kolejności można wysłać kontrahentowi oficjalne pismo wskazujące na nieopłacalność realizowanego zlecenia. Kolejnym krokiem jest spotkanie negocjacyjne z kontrahentem.

Ważne! W tym miejscu warto wspomóc się wiedzą i doświadczeniem radcy prawnego. Będzie on reprezentował interesy klienta – przedsiębiorcy i prowadził rozmowy z kontrahentem dążąc do zmiany treści umowy bądź zawarcia porozumienia przewidującego korzystną modyfikację modelu współpracy.

Co, jeśli nasz kontrahent nie jest skory do negocjacji?

W takim przypadku pozostaje nam przepis art. 357 1 kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu można wnieść pozew o zmianę lub rozwiązanie umowy. Klauzula zawarta w tym przepisie (rebus sic stantibus) przewiduje możliwość zmiany warunków umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Przepis ten brzmi następująco:

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Skorzystanie z klauzuli rebus sic stanibus – przesłanki

Należy podkreślić, że możliwość skorzystania z klauzuli wiąże się z koniecznością wypełnienia pewnych przesłanek. Po pierwsze, źródłem powstania zobowiązania musi być umowa. Kolejno, musi wystąpić zmiana stosunków o charakterze nadzwyczajnym. Dalej, zmiana ta powinna nieść ze sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub grozi jednej ze stron rażącą stratą, czego strony – zawierając umowę – nie przewidywały. Na koniec – między dwiema ostatnimi przesłankami zachodzi związek przyczynowy.

Reasumując, do każdej sytuacji podnoszenia cen przez przedsiębiorcę należy podejść indywidualnie. Warto rozważyć wszelkie rozwiązania i podjąć decyzję, które okaże się najlepsze tak aby odnieść możliwie najbardziej korzystny skutek dla przedsiębiorstwa. Pozwoli to uchronić nasz biznes przed pogłębiającymi się stratami.