Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Poniżej omówimy podstawowe kwestie związane z uzyskaniem tego zezwolenia.

Jakie są warunki uzyskania zezwolenia?

Zezwolenie może uzyskać cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu (musi ono wystarczać na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków swojej rodziny);
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne (uzyskane np. przez umowę o pracę);
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Oznacza to, że zezwolenie to wydawane jest bezterminowo. Jedynym obowiązkiem cudzoziemca będzie w związku z tym wymiana karty pobytu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa się w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców lub w jednej z delegatur urzędu.

Termin złożenia wniosku

Ważne! Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć osobiście, nie później jednak niż w dniu ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP. Co istotne, pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Co z kartą pobytu?

Zezwolenie na pobyt jest czas nieoznaczony. Karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu trzeba złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Jaka jest opłata?

Wydanie zezwolenia wynosi 640 zł. Wydanie karty pobytu 100 zł.

Jakie dokumenty są wymagane?

Niezbędne dokumenty do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego to:

 1. wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 2. 4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 4. tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał (za tytuł prawny nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.)

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni legalny pobyt w Polsce (mobilni posiadacze tzw. Niebieskiej Karty UE – 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium państw członkowskich UE na podstawie tego zezwolenia udzielonego im przez inne państwo UE, w tym 2 lata nieprzerwanego pobytu w Polsce przed złożeniem wniosku na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);
 2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie;
 3. PIT 38 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatni rok lub stosowne zaświadczenie z ZUS w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu w wysokości nieniższej niż dla osoby samotnie gospodarującej –  634  zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie –  514  zł netto miesięcznie);
 4. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
  1. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, o której mowa w art. 11a ustawy
   z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim , na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  2. świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.