Jak założyć agencję zatrudnienia?

Działalność agencji zatrudnienia jest regulowana przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Agencje zatrudnienia są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jakie związane są m.in. z rodzajami działalności agencji zatrudnienia, ich obowiązkami, i dopuszczalnymi formami prawnymi.

W jakich obszarach działają agencje zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia to podmioty, które prowadzą działalność w przynajmniej jednym z następujących obszarów:

 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo personalne,
 • pośrednictwo zawodowe,
 • praca tymczasowa.

Działalność pośrednictwa pracy

W ramach pośrednictwa pracy agencja pracy realizuje usługi polegające na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami;
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
 • kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność doradztwa personalnego

W ramach doradztwa personalnego agencja zatrudnienia świadczy usługi polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

W ramach poradnictwa zawodowego agencja zatrudnienia świadczy usługi polegające w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Działalność pracy tymczasowej

W ramach pracy tymczasowej agencje zatrudnienia zajmują się zatrudnianiem pracowników tymczasowych i kierowaniem tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Forma prawna działalności agencji zatrudnienia – jaką wybrać?

Przepisy nie zobowiązują agencji zatrudnienia do prowadzenia działalności w określonej formie. Oznacza to, że agencję zatrudnienia można prowadzić w dowolnej formie, (poza spółką partnerską). Agencję zatrudnienia można więc prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej albo spółki jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Agencja zatrudnienia jako działalność regulowana

Działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Wpisowi do rejestru podlega świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzających świadczyć tę usługę na terytorium RP.

Wpisowi do rejestru podlega również wykonywanie ww. usług, przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług.

Agencja zatrudnienia – obowiązki

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana:

 • do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • nie dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • nie pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium RP, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Dodatkowe obowiązki agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia są ponadto zobowiązane posiadać lokal, w którym są świadczone usługi.

W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej”.

Agencja zatrudnienia jest zobowiązana do niezwłocznego zwrócenia osobie, na której rzecz świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Agencja zatrudnienia ma także obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

Działalność agencji zatrudnienia w Polsce nie tylko dla podmiotów krajowych

Czy zagraniczny podmiot może prowadzić działalność pracy tymczasowej na terenie Polski? Tak, jak najbardziej. Taki podmiot musi wówczas zarejestrować się w polskim rejestrze agencji zatrudnienia.

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny chce prowadzić działalność związaną z pracą tymczasową na terenie Polski, powinien pamiętać, że do wniosku o rejestrację w polskim rejestrze agencji zatrudnienia należy dołączyć sporządzony przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokument uprawniający tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.

Natomiast w przypadku podmiotów zagranicznych, które zamierzają w Polsce prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, one takiemu obowiązkowi nie podlegają.

Takie podmioty mają natomiast obowiązek złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług zawiadomienie. Zawiadomienie takie powinno zawierać: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do takiego zawiadomienia podmiot zagraniczny powinien złożyć marszałkowi województwa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

Czy można wpisu do KRAZ dokonać przez pełnomocnika?

Tak, jak najbardziej. Jeśli zamierzasz prowadzić agencję zatrudnienia i chcesz całą procedurę powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który przeprowadzi Ci przez cały proces, jak najbardziej możesz to zrobić.

Specjaliści z kancelarii radcy prawnego Katarzyny Węglarz mogą przeprowadzić Cię przez proces założenia i rejestracji agencji zatrudnienia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej tego typu podmiotów. Doradzaliśmy w procesach rejestracji nie tylko podmiotom krajowym ale również zagranicznym, które wchodziły na rynek polski.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zakresu naszego wsparcia w obszarze rejestracji ale i stałej obsługi prawnej agencji zatrudnienia skontaktuj się z nami.