Kiedy wyrok jest prawomocny w postępowaniu karnym i cywilnym?

Wyrok prawomocny w sprawie karnej

W sprawie karnej wyrok jest prawomocny jeżeli nie przysługuje od niego zwyczajny środek zaskarżenia. Zwyczajnym środkiem zaskarżenia jest apelacja. Wyrok sądu pierwszej instancji uprawomocni się w terminie 7 dni od daty wydania wyroku. W tym terminie można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jeśli taki wniosek zostanie złożony uprawomocnienie wyroku nie nastąpi. Po doręczeniu uzasadnienia wyroku w terminie 14 dni można złożyć apelację do sądu drugiej instancji. Jeśli się tego nie zrobi wówczas wyrok będzie prawomocny po upływie tych 14 dni. W przypadku zaskarżenia wyroku apelacją wyrok uprawomocni się z chwilą wydania wyroku przez sąd wyższej instancji. Data uprawomocnienia się wyroku karnego ma istotne znaczenie, bowiem z tą chwilą orzeczenie staje się wykonalne. Co to oznacza? Od tego momentu można wykonać np. orzeczoną wyrokiem karę pozbawienia wolności oraz inne kary i środki karne wymierzone w wyroku.

Wyrok prawomocny w sprawie cywilnej

W sprawach cywilnych podobnie jak w karnych, wyrok jest prawomocny jeśli nie przysługuje od niego apelacja. Co do zasady, wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny po upływie tygodnia od jego ogłoszenia. W tym terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Na wniosek sąd uzasadni wyrok i doręczy go stronie. Następnie w terminie 14 dni można złożyć od wyroku apelację do sądu drugiej instancji. W wypadku kiedy termin do sporządzenia uzasadnienia zostanie przedłużony, strona ma trzy tygodnie na apelację. Jeśli po otrzymaniu uzasadnienia wyroku nie zostanie złożona apelacja, wyrok się uprawomocni. Jeżeli apelacja zostanie złożona wyrok stanie się prawomocny z chwilą wydania wyroku przez sąd odwoławczy.

Wykonalność wyroku

Kiedy wyrok w sprawie cywilnej staje się wykonalny? Wyrok cywilny staje się wykonalny z chwilą nadania mu klauzuli wykonalności. Wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawnia do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Ważne! Prawomocny wyrok może zostać wykonany. Wobec tego, z tą chwilą możliwe będzie wykonanie kar orzeczonych w sprawach karnych jak również egzekucja należności w sprawach cywilnych.