Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Węglarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz z siedzibą w Krakowie przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@radcaweglarz.pl, pod numerem telefonu: 515 843 183 lub pisemnie na adres: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków.
 3. Dane podane przez Państwo w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa prawnego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (m. in. ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną