Likwidacja działalności a umowy z pracownikami

Zamknięcie działalności gospodarczej a obowiązki pracodawcy

Decyzja o likwidacji firmy nie zastępuje wypowiedzenia umów o pracę

Zamknięcie przez pracodawcę działalności gospodarczej nie oznacza automatycznie, że umowy z pracownikami ulegają rozwiązaniu. W takim przypadku pracodawca, niezależnie czy jest nią spółka czy jednoosobowy przedsiębiorca powinien wypowiedzieć każdemu pracownikowi stosunek pracy albo rozwiązać go za porozumieniem stron.

Ważne! Do obowiązków pracodawcy należy również poinformowanie pracowników o fakcie likwidacji działalności.

Jeśli chodzi o wypowiadanie umów o pracę z pracownikami, to należy zachować terminy wskazane w przepisach kodeksu pracy. Terminy okresów wypowiedzenia uzależnione są od rodzaju umowy i kształtują się następująco:

Umowa na okres próbny terminy wypowiedzenia:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia pracownika u pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata;
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata.

Umowa o pracę zostaje rozwiązana po upływie okresu wypowiedzenia, a w tym czasie pracownik ma prawo skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, w wymiarze:

 • 2 dni roboczych, przy okresie wypowiedzenia w wymiarze 2 tygodni i 1 miesiąca;
 • 3 dni roboczych, przy okresie wypowiedzenia w wymiarze 3 miesięcy.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi dni wolnych we wskazanym zakresie.

Czy w przypadku likwidacji firmy pracownikowi należy się odprawa?

To częste pytanie jakie zadają sobie pracodawcy w sytuacji likwidacji działalności. Otóż, zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek wypłacenia pracownikom odpraw w związku z rozwiązaniem umów z przyczyn nieleżących po stronie pracowników. Jaka jest wysokość odpraw? Wysokość odpraw uzależniona jest od stażu pracy pracownika i kształtuje się następująco:

 • 1-miesięczna pensja jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięczna pensję jeśli pracownik zatrudniony był przez co najmniej 2 lata, ale krócej niż 8 lat,
 • 3-miesięczna pensja jeśli pracownik zatrudniony był przez co najmniej 8 lat.

Co z urlopem w przypadku likwidacji firmy?

 W niektórych sytuacjach pracodawca przy ogłoszeniu likwidacji będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. To samo dotyczy upadłości pracodawcy.

W szczególności zobowiązanie takie powstanie jeśli pracodawca nie zobliguje pracownika do wykorzystania urlopu w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę.

Kiedy powinien zostać wypłacony pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop? Powinno mieć to miejsce w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Co jeśli pracodawca nie ma pieniędzy na ekwiwalent za zaległy urlop?

Może zdarzyć się sytuacja, że pracodawca nie będzie miał środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników. W takim przypadku pracownik może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jakie świadectwo pracy z powodu likwidacji firmy?

Pracodawca likwidujący działalność po rozwiązaniu stosunków pracy z pracownikami jest zobowiązany wydać im świadectwa pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji w których do rozwiązania umów o pracę doszło za porozumieniem stron jak i za ich wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Dokument świadectwa pracy powinien być zgodny ze wzorem ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Pracownik z którym rozwiązano stosunek pracy ma roszczenie o wydanie świadectwa pracy, a w przypadku ujawnionych w nim błędów, o jego sprostowanie.

Doradztwo prawne dla pracodawców

Jesteś pracodawcą i likwidujesz działalność? Potrzebujesz konsultacji prawnej lub wsparcia przy opracowaniu wymaganych dokumentów? Skontaktuj się z nami. Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz pracodawców.