Niezapłacona faktura. Co robić?

Po pierwsze, należy wezwać kontrahenta do zapłaty.

Pierwszym krokiem jaki powinien podjąć przedsiębiorca, który chce odzyskać należność z nieopłaconej faktury jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Takie wezwanie kierowane do naszego dłużnika na etapie sądowym stanowi żądanie spełnienia świadczenia pieniężnego.

Już na tym etapie warto uzyskać wsparcie prawnika, który występując w naszym imieniu takie wezwanie przygotuje i skieruje do naszego dłużnika. Praktyka pokazuje, że w tym zakresie profesjonalnego pełnomocnika może znacznie przyśpieszyć proces windykacji należności od dłużnika.

Co w wezwaniu do zapłaty?

Wezwanie określa wskazuje na nieopłaconą fakturę, wysokość nieopłaconej należności oraz datę, w której upłynął termin płatności. Wezwanie powinno zakreślać również termin w jakim dłużnik ma dokonać płatności.

Dlaczego należy wezwać dłużnika do zapłaty?

Po pierwsze należy przypomnieć dłużnikowi, że ma wobec nas zobowiązanie. Dalej, wezwanie do zapłaty jest przedstawieniem możliwości polubownego załatwienia sporu.

Ponadto w ewentualnym pozwie przeciwko naszemu dłużnikowi będziemy zobowiązani wskazać, czy została podjęta próba polubownego załatwienia sporu, a jeśli nie to wyjaśnić, dlaczego jej nie podjęto.

Pozew o zapłatę

Wezwanie okazało się nieskuteczne? W takim wypadku przedsiębiorca może wystąpić na drogę sądową i pozwać swojego dłużnika. Przed złożeniem pozwu należy ustalić właściwość sądu (tzn. do jakiego sądu wnieść pozew, gdzie zlokalizowanego i czy ma to być sąd rejonowy czy okręgowy).

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 17 kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym dla praw majątkowych, których wartość przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych będzie sąd okręgowy miejscowo właściwy dla rozpoznania sprawy.

Pozew musi zawierać wymagane przepisami prawa elementy. Jest to prawidłowe oznaczenie sądu, oznaczenie stron postępowania, dokładne określenie wysokości dochodzonego roszczenia tj. określenie wartości przedmiotu sporu, określenie daty wymagalności roszczenia, informację dotyczącą próby polubownego załatwienia sporu, wskazanie faktów z jakich wywodzi się powództwo, wskazanie dowodów na poparcie tych faktów, podpis stron oraz ewentualnego pełnomocnika, a także wskazanie załączników.

Wnosząc pozew należy zwrócić również uwagę na terminy przedawnienia. Jeżeli termin ten już upłynął, dłużnik będzie mógł w postępowaniu podnieść zarzut przedawnienia.

Podsumowanie

Nie da się ukryć, że brak zapłaty za wykonaną usługę bądź sprzedany towar jest dla przedsiębiorcy sytuacją nieprzyjemną i często stresującą. Nie należy jej jednak traktować jako sytuacji bez wyjścia. W pierwszej kolejności, istnieje możliwość polubownego rozwiązania sprawy poprzez wezwanie do zapłaty. Jeśli jednak pomimo wezwania nasz dłużnik nadal nie płaci pozostaje wytoczenie powództwa przed odpowiedni sąd.

Przedsiębiorca może oczywiście windykację prowadzić osobiście. Jednak powinien mieć on na uwadze, że  skorzystanie z pomocy np. radcy prawnego wyspecjalizowanego w tym zakresie może może mieć korzystny wpływ na skuteczność podejmowanych działań i co również istotne, może przyspieszyć całą procedurę.

Potrzebujesz wsparcia prawnika przy odzyskaniu należności od dłużnika? Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy albo bezpośrednio telefonicznie pod numerem: +48 515 843 183.