O co pyta Sąd w postępowaniu rozwodowym?

Klienci przed rozprawą rozwodową często pytają swojego pełnomocnika, o co może zapytać ich Sąd na rozprawie.

Co interesuje Sąd podczas postępowania rozwodowego? To zależy od tego jaki rozwód Sąd będzie orzekał.

Niemniej jednak, szereg pytań zadawanych w postępowaniu rozwodowym jest stały. Poza pytaniami dotyczącymi wieku i zawodu strony postępowania rozwodowego, Sąd pyta o szczegóły dotyczące pożycia małżeńskiego.

Wstępne pytania Sądu w sprawie rozwodowej dotyczące małżeństwa

Sąd zazwyczaj rozpoczyna przesłuchanie strony od ogólnych pytań o zawarty związek małżeński.

Przykładowe pytania w tym zakresie to na przykład następujące:

 1. Kiedy zawarli Państwo związek małżeński?
 2. Czy to jest Pani/Pana pierwszy związek małżeński?
 3. Zawierali Państwo umowy majątkowe małżeńskie?
 4. Czy mają Państwo wspólne dzieci? Jeśli tak, to ile, w jakim wieku?
 5. Czy ma Pani/Pan wiedzę o innych dzieciach pozamałżeńskich?

Pytanie w sprawie rozwodowej dotyczące rozkładu pożycia

Sąd w dalszych pytaniach będzie zmierzał do ustalenia, czy w przypadku stron doszło do trwałego i zupełnego rozkłady pożycia. Dlaczego? Ponieważ są to przesłanki niezbędne do orzeczenia rozwodu.

Sąd w postępowaniu rozwodowym będzie zmierzał do ustalenia czy pomiędzy stronami postępowania ustały więzi fizyczna, duchowa i gospodarcza. Jakie w tym zakresie może zadać pytania Sąd?

 1. Kiedy ustało pomiędzy Państwem pożycie fizyczne?
 2. Jak układały się Pani/Pana relacje z pozwanym/powodem po ślubie?
 3. Jak i kiedy przestało w Państwu małżeństwie przestało się układać?
 4. Kiedy ustało uczucie do męża/żony? Dlaczego?
 5. Gdzie Pani/Pan mieszkał po ślubie?
 6. Czy w dalszym ciągu zamieszkują Państwo razem?
 7. Od kiedy nie mieszkają Państwo razem?
 8. Kto zdecydował o wyprowadzce?
 9. Czy widzi Pani/Pan możliwość dalszego trwania w związku małżeńskim i odbudowania go? Dlaczego tak/nie?

Powyższe pytania nie stanowią pełnego katalogu pytań jakie może zadać Sąd. Sąd może dopytywać np. konkretne kwestie dotyczące wyprowadzki, ustania więzi pomiędzy stronami. Sąd zapyta również o wspólne gospodarowanie finansami domowymi i okoliczności jego ustania.

Inne pytania w postępowaniu rozwodowym

Jakie jeszcze pytania może zadać Sąd? Sąd może zadać pytania dotyczące wspólnych dzieci, wspólnego mieszkania czy też możliwości zarobkowych stron postępowania. Wynika to z tego, że z tego, że jeśli strony postępowania rozwodowego mają dzieci, Sąd musi orzec o alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi.

O co w tym zakresie może zapytać Sąd?

 1. Czy mieszkanie, w którym Pan/Pani mieszka jest wspólne?
 2. Czy widzi Pani/Pan możliwość jednoczesnego korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie?
 3. W jakim wieku są Państwa wspólne dzieci?
 4. Jak przebiegał dotychczasowy kontakt i podział opieki na dziećmi?
 5. Czy Państwa dzieci mają zapewnione podstawowe potrzeby?
 6. Czy porozumiała się Pani/Pan z małżonkiem odnośnie wychowania dzieci?
 7. Czy porozumiała się Pani/Pan z małżonkiem w kwestii kontaktów z dziećmi po rozwodzie?

Podsumowanie

W tym opracowaniu zostały przedstawione podstawowe pytania, jakie może zadać Sąd na rozprawie rozwodowej. W przypadku jeśli sprawa jest skomplikowana, tym pytania Sądu będą bardziej szczegółowe. Pytania zadawane przez podczas sprawy rozwodowej bywają kłopotliwe dla stron. Wobec tego, koniecznym jest aby strona była odpowiednio przygotowana do rozprawy rozwodowej. W tym zakresie pomocne jest skorzystanie ze wsparcia radcy prawnego.

radca prawny Katarzyna Węglarz +48 515 843 183