Opłaty za wydanie karty pobytu – zmiany!

 • OGÓLNA

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583), od 29 lipca obowiązują nowe wysokości opłat za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

Opłaty według nowych stawek

Zgodnie z rozporządzeniem wysokości opłat za poszczególne dokumenty są następujące:

 • karta pobytu (w tym karta pobytu wydawana z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
 • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 200 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

Opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynoszą dla poszczególnych dokumentów:

 • karty pobytu – 300 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł.

Ulgi w opłatach

Warto pamiętać, iż dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” są:

 • zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.