Opodatkowanie spadku 

Przyjęcie spadku może nieść za sobą nie tylko przysporzenie majątkowe ale również obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Opodatkowanie spadku jest uregulowane w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Co podlega opodatkowaniem od spadku i darowizn?

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce tytułem m.in. dziedziczenia.

Istotne jest, że podatek należy uiścić bez względu na to, czy spadkodawca nabył spadek w drodze dziedziczenia testamentowego czy ustawowego.

Ważne! Temu podatkowy podlega również nabycie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych tam wykonywanych, jeśli w chwili otwarcia spadku spadkobierca był obywatelem polskim lub w Polsce miał miejsce stałego pobytu.

Co to oznacza?

Jeśli odziedziczysz spadek po krewnym z innego kraju, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce i prawdopodobne, że również za granicą.

Moment powstana obowiązku podatkowego

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? – Powstaje on w momencie przyjęcia spadku.

Co z kwotami wolnymi?

Istotną kwestią w przypadku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn są kwoty wolne.

Czym jest kwota wolna? Jest to kwota nabytego majątku do wysokości, których nie trzeba odprowadzać z tego tytułu podatku. Stawki są zależne od stopnia pokrewieństwa łączącego daną osobę z spadkodawcą.

Spadkobierców do których przypisane są określone kwoty wolne można podzielić na następujące grupy:

  • grupa pierwsza, do której należą: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie – kwota wolna to 9637 zł;
  • grupa druga, do której należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych – kwota wolna jest niższa niż w I grupie i wynosi 7276 zł;
  • grupa trzecia, do której należą, tzw. inni nabywcy, czyli dalsza rodzina oraz osoby niespokrewnione – w tej grupie kwota wolna jest najniższa i wynosi jedynie 4902 zł.
Ustalanie wartości podstawy

Dla ustalenia wartości podstawy, od której należy zapłacić podatek należy:

  • wskazać wartość rynkową nabytego majątku;
  • odjąć od niej wartość tzw. długów i ciężarów, np. koszty pogrzebu spadkodawcy, nagrobka odpowiadające zwyczajom obowiązującym w danym środowisku,
  • odliczyć kwotę wolną.

Ważne! Jeśli w ciągu 5 lat poprzedzających nabycie w drodze spadku otrzymałeś jakieś dobra majątkowe od tego spadkodawcy i uiściłeś od tego podatek, to wartość tych otrzymanych dóbr musisz dodać do wartości spadku, a następnie od takiej kwoty obliczyć podatek, by na koniec potrącić już zapłaconą kwotę z tytułu wskazanej darowizny.

Zgłoszenie nabycia spadku

Jeśli jesteś spadkobiercą masz miesiąc (od daty przyjęcia spadku) na złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, chyba że kwota ta została pobrana przez notariusza.

Dla zeznania podatkowego właściwy jest formularz SD-3.

Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do skarbówki?

Istotną informacją jest to, że nie będziesz musiał zgłaszać spadku do skarbówki kiedy wartość nabytego majątku od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie wskazanych wcześniej 5 lat, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Ważna grupa zerowa!

W tym miejscu należy wspomnieć o zwolnieniu dotyczącym osób zaliczanych do tzw. grupy zerowej, o której nie wspomina przepis definiujący poszczególne grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Kto należy do grupy zerowej?

Należą do niej: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Nabycie spadku przez osoby należące do grupy zerowej może być zwolnione całkowicie z opodatkowania. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Potrzebujesz konsultacji prawnej w zakresie podatku od spadków?

Zadzwoń pod numer +48 515 843 183 lub wyślij maila: kancelaria@radcaweglarz.pl

Radca prawny Katarzyna Węglarz