Podział majątku a firma

Decyzja o rozstaniu małżonków niesie za sobą konsekwencję podziału wspólnego majątku. Niektóre składniki majątku nie przysparzają problemów przy ich podziale. Jednak podział niektórych z nich bywa w praktyce bardzo problematyczny. Do takich składników można zaliczyć działalność gospodarczą. Jak więc wygląda podział firmy przy rozwodzie?

Kiedy przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego?

Podziałowi podlega przedsiębiorstwo, które wchodzi w skład majątku wspólnego. Firma, która była prowadzona w trakcie trwania związku małżeńskiego będzie wspólna.

Rozwinąć jednak należy, że przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego pod warunkiem, że zostało nabyte lub utworzone za środki pochodzące z majątku wspólnego.

Co jednak w sytuacji, w której przedsiębiorstwo zostało nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, albo w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny, bądź zostało zorganizowane ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka? W takiej sytuacji przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku osobistego.

Ustalenie przynależności przedsiębiorstwa do konkretnej masy majątkowej

Istotną kwestią jest ustalenie przynależności przedsiębiorstwa do konkretnej masy majątkowej. Jeśli przedsiębiorstwo powstało w trakcie trwania wspólności majątkowej ze składników pochodzących z różnych mas majątkowych, to wówczas sprawa jest bardziej problematyczna.

Na etapie podziału majątku wspólnego, w przypadku braku porozumienia małżonków to sąd podejmie decyzję czy przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jakie w tym zakresie mogą zapaść ustalenia? Możliwym scenariuszem jest ustalenie, że przedsiębiorstwo wchodzi do tej masy majątkowej z której pochodziła przeważająca część składników przedsiębiorstwa lub z której pochodziły środki na ich zakup. Możliwym również jest, że zostanie ustalone, iż przedsiębiorstwo jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych.

Reasumując, jeśli przedsiębiorstwo podlega podziałowi jako składnik majątku wspólnego małżonków, to często sąd staje przed dużym wyzwaniem. Konieczne jest ustalenie wartości przedsiębiorstwa, czym najczęściej zajmuje się wyspecjalizowany w wycenie przedsiębiorstw biegły. Wycena jest niewątpliwie trudniejsza gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi sporo składników.

Również podjęcie ustalenia co począć z przedsiębiorstwem stanowi duże wyzwanie. Dla przykładu, czy przyznać je jednej ze stron w całości z obowiązkiem spłaty drugiej strony, czy też podzielić jego składniki między uczestników postępowania.

Nie da się ukryć, że postępowania sądowe bywają długie i żmudne, w szczególności jeśli ich uczestnicy nie są zgodni.

Warto więc skorzystać ze wsparcia radcy prawnego tak aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją działalność w przypadku podziału majątku. Radca prawny przeanalizuje sprawę i przedstawi wszelkie możliwości jej załatwienia – nie tylko na drodze sądowej.