Rozwód krok po kroku cz. 3

Podział majątku w trakcie rozwodu

Chciałbyś przeprowadzić przy okazji postępowania rozwodowego podział majątku? Podział majątku w sprawie rozwodowej jest możliwy, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak rozumieć ten brak nadmiernej zwłoki w postępowaniu? W uchwale z dnia 13 stycznia 1978 r. Sąd Najwyższy uznał, że:

„przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie”.

Możliwy częściowy podział majątk

Ważne! Sąd rozwodowy może dokonać podziału wyłącznie części majątku, jeżeli małżonkowie, którzy się rozwodzą doszli do porozumienia w zakresie podziału tylko niektórych składników majątku.

Praktyczne aspekty postępowania rozwodowego

Przed jakim sądem prowadzone jest postępowanie rozwodowe? Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest każdorazowo Sąd Okręgowy. Pozew wnosi się do tego Sądu Okręgowego, w którego okręgu strony wspólnie zamieszkiwały, jeżeli choć jedna ze stron dalej w tym okręgu mieszka.

Co stanowi załączniki do pozwu? Jak było to już wspominane w ostatnim wpisie, wraz z pozwem do sądu należy wnieść co najmniej skrócony akt ślubu (w oryginale) oraz akty urodzenia małoletnich dzieci, a także odpis pozwu i załączników. Jaka jest opłata sądowa od pozwu? Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w kwocie 600 zł.  Sąd zwróci połowę tej kwoty, jeżeli rozwód nastąpi bez orzekania o winie.