Samochód w leasingu na firmę a rozwód i podział majątku

Wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z formy finansowania samochodów i urządzeń jaką jest leasing.

Umowa leasingu to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest korzystanie z rzeczy. W przypadku umowy leasingu leasingodawca, czyli finansujący zobowiązuje się do nabycia określonej rzeczy od zbywcy i oddania tej rzeczy korzystającemu. Korzystające płaci w ratach wynagrodzenie finansującemu z tytułu używania przedmiotu leasingu. Popularnym przedmiotem umowy leasingu jest np. samochód.

Co się dzieje z samochodem wziętym w leasing przez jednego z małżonków kiedy para postanawia się rozstać?

Prawo z umowy leasingu a majątek wspólny małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy samego prawa ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich i tworzące w ten sposób majątek wspólny. Również prawo z umowy leasingu, wchodzi do majątku wspólnego małżonków, objętego wspólnością ustawową.

Podział samochodu leasingowego przy rozwodzie

Już wiemy, że leasing należy uwzględnić przy ustalaniu składu majątku wspólnego, dokonywanego w ramach sądowego postępowania działowego.

Tutaj trzeba jednak rozróżnić dwie następujące sytuacje:

  • taką w której doszło do wykupu przez współmałżonków przedmiotu leasingu przed rozwodem,
  • taką w której po przeprowadzeniu rozwodu, pozostają jeszcze do spłaty raty leasingowe.
Wykup przez współmałżonków przedmiotu leasingu przed rozwodem

Do czasu całkowitej spłaty rat leasingowych samochód będzie stanowił własność finansującego. Korzystający ma prawdo do wykupu po upływie czasu trwania umowy. Jeśli raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa, wówczas wykupiony przedmiot leasingu wchodzi do majątku wspólnego. Podlega on więc podziałowi.

Istnienie umowy leasingu po przeprowadzeniu rozwodu

Jednak więcej wątpliwości budzi sytuacja, gdy wykup auta nastąpi już po ustaniu wspólności czyli po rozwodzie małżonków. W takiej sytuacji przysługujące prawo do nabycia auta jest traktowane jak prawo własności i stanowi majątek wspólny. Uwaga! Dzieje się tak właśnie nawet w przypadku gdy wykup nastąpił już właśnie po ustaniu wspólności majątkowej. Wobec tego, to prawo wykupu również podlega podziałowi. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt: II CSK 322/14:

„(…)Późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup ładowarko-koparki w prawo własności tej maszyny nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności.”

Dlaczego to jest istotne? A to dlatego, że małżonek, który dokonał wykupu samochodu może żądać od drugiej strony zwrotu połowy rat leasingowych, których spłaty dokonał samodzielnie już po ustaniu wspólności majątkowej. Te raty stanowiły bowiem nakład z jego majątku osobistego na majątek wspólny.

Podsumowanie

Czy jesteś w trakcie postępowania rozwodowego, a kwestie związane z umowami leasingowymi są dla Ciebie kompletnie niezrozumiałe? Nic w tym dziwnego! To normalne, dla osoby, która nie ma do czynienia z tego rodzaju sprawami w życiu codziennym. Warto więc w tym zakresie skorzystać ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Pomogą oni przebrnąć cały proces i zrozumiałym językiem wytłumaczą wszelkie trudne kwestie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.