Świadczenia dla pracowników pracujących zdalnie a PIT i ZUS.

Praca zdalna na stałe zagościła w rzeczywistości pracodawców i pracowników. Zapisy dotyczące pracy zdalnej zostały wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej w reakcji na potrzeby wywołane pandemią COVID-19.

Jednocześnie trwają prace nad projektem zmiany kodeksu pracy i wpisaniu na stałe do niego pojęcia pracy zdalnej. Jednak nie wiadomo dokładnie kiedy dobiegną one końca.

Uwaga! Obecne rozwiązania dotyczące pracy zdalnej (wprowadzone tarczą antykryzysową) będą obowiązywały do upływu 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19!

Przypomnijmy, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik m.in. ma możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi materiałów.

Wobec powyższego w praktyce często niezbędnym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikowi sprzętów lub wypłata ekwiwalentu na ich zakup. Często dodatkowo pracodawcy wypłacają pracownikom miesięczne ryczałty z tytułu zwiększonych opłat za prąd i transfer danych. Świadczenia te mogą być (tak jak np. przy telepracy) zakwalifikowane jako świadczenia ze stosunku pracy. Jakie konsekwencje oznaczałoby dla pracodawcy zakwalifikowanie tych świadczeń jako świadczeń ze stosunku pracy? Rodziłoby to obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy.

Korzystne dla pracodawców interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Jest jednak dobra wiadomość dla pracodawców. W interpretacji podatkowej z dnia 15 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wypłacone przez przedsiębiorcę kwoty ekwiwalentu za zużycie Internetu i energii elektrycznej pracownikom wykonującym pracę zdalną nie będą stanowiły przychodu ze stosunku pracy. Wobec czego, wypłata ekwiwalentu nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT, a co za tym idzie również składkom na ZUS.

Natomiast, co do skutków podatkowych refundacji zakupu sprzętu do pracy zdalnej przez pracownika odniósł się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 3 grudnia 2020 r. W tym przypadku chodziło akurat o zwrot kosztów zakupu krzesła biurowego. W interpretacji na początku zostało podkreślone, że przepisy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej. Wobec czego, refundacja kosztów fotela lub biurka nie powoduje powstania z tego tytułu przychodu u pracownika. 

Co istotne, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narzędzi i materiałów. Może on bowiem nastąpić w formie rzeczowej, czy też poprzez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika.

Ważne! Powyższe dotyczy wyłącznie pracy zdalnej wykonywanej przez pracownika w trybie określonym w tzw. tarczy antykryzysowej.