Tarcza Finansowa PFR 2.0

  • TARCZA

Z dniem 15 stycznia 2021 r. ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0. Wnioski o subwencje finansową będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2021 r. Pomoc dedykowana jest mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, które są bardziej poszkodowane w wyniku drugiej fali pandemii.

Kryteria uzyskania subwencji finansowej

Pierwszym z kryteriów jest prowadzenie działalności w jednej z 45 branż na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i na dzień złożenia wniosku. Co istotne, kod PKD nie musi być przeważający. Przedsiębiorca, w każdej z trzech wskazanych dat musimy posiadać co najmniej jeden wspierany kod PKD.

Kryterium do uzyskania subwencji, poza odpowiednim kodem PKD stanowi spadek przychodów. Aby uzyskać wsparcie przedsiębiorca musi odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  • od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorca nie może dodatkowo posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Jako zaległość nie są uznawane:

  • rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie,
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
  • złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

Mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma, która zatrudnia co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników. Obroty przedsiębiorstwa w 2019 roku nie mogą być większe niż 2 mln euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małym lub średnim przedsiębiorstwem jest firma, która zatrudnia co najmniej 10 pracowników, ale nie więcej niż 249 pracowników. Obroty przedsiębiorstwa w 2019 roku nie mogą być większe niż 50 mln euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wykazać dodatkowy spadek obrotów, poza spadkiem wskazanym wcześniej. Wymagany jest dodatkowy 30% spadek przychodów w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

Jak liczyć zatrudnienie

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstwa, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Za pracowników nie uważa się przy tym pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Natomiast na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

  • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub
  • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Czy przedsiębiorca, który skorzystał z Tarczy 1.0 może skorzystać z Tarczy 2.0?

Tak. Maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz nie może być jednak wyższa na 1 pracownika niż 72 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw i 144 000 zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących warunków uzyskania subwencji finansowej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.