Ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy?

W rządzie obecnie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Czego ma dotyczyć projektowana ustawa?

Ustawa ma określać szczególne zasady zalegalizowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Przepisy ustawy mają również zabezpieczyć polski rynek pracy przed dumpingiem socjalnym, czyli przed potencjalnymi praktykami pracodawców prowadzącymi do sprzecznego z prawem minimalizowania kosztów pracy oraz naruszania praw pracowniczych.

W projekcie ustawy przewidziano, że minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, którym dany podmiot może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

Dotyczy to obywateli Ukrainy uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy wjechali oni do Polski po 24 lutego 2022 r. lub legalnie przebywają na terytorium RP

Co to oznacza w praktyce?

Projektowany przepis oznacza, że minister będzie miał kontrolę nad zatrudnianiem obywateli Ukrainy i będzie limitował zatrudnienie w określonych branżach.

Jaki jest cel tego zapisu? Nie da się pominąć tego, że w związku z licznym napływem uchodźców z Ukrainy za chwilę w Polsce będzie bardzo duża konkurencja na rynku pracy. Zapis ten ma więc chronić warunki pracy, tak aby nie dochodziło do dumpingu socjalnego. Ma to więc w praktyce pełnić rolę hamulca przed pomysłami pracodawców aby obniżać koszty pracy zwalniając Polaków, a zatrudniając w ich miejsce obywateli Ukrainy.