Umowa o pracę tymczasową – co trzeba wiedzieć

Co to jest umowa o pracę tymczasową?

Praca tymczasowa jest jedną z form zatrudnienia. W takiej umowie występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik, pracownik tymczasowy. Praca tymczasowa polega więc na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów, pracy:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
 • której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kto jest pracodawcą pracownika tymczasowego?

Pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej. Agencja kieruje na podstawie  zawartej umowy o pracę, pracowdo wykonywania pracy w innym podmiocie – u pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej wykonuje obowiązki pracodawcy związane z:

 • zawarciem umowy,
 • zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego,
 • wypłatą wynagrodzenia,
 • odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatki.

Pracodawca użytkownik, na rzecz którego pracownik tymczasowy faktycznie wykonuje pracę, pełni nadzór nad jej wykonywaniem – wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich realizację.

Pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, a nie w agencji pracy tymczasowej, z którą podpisał umowę.

Jak długo może trwać praca tymczasowa?

Okres wykonywania pracy tymczasowej przez tego samego pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jest limitowany i nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Czy praca tymczasowa liczy się do stażu pracy?

Jest to bardzo często zadawane pytanie w przypadku pracy tymczasowej. Pracownicy często błędnie zakładają, że praca tymczasowa nie liczy się do stażu pracy.

Tymczasem zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową zawsze liczy się do stażu pracy. Wobec tego, przepracowany czas uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty. Co więcej, wlicza się on również do obliczania ilości dni urlopu wypoczynkowego pracownika.

Czy pracownik tymczasowy posiada ubezpieczenie?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Pracownik, który jest zatrudniony na legalną umowę o pracę tymczasową posiada ubezpieczenie.

Czy pracownikowi tymczasowemu ma prawo do urlopu? Czy ma prawo do okresu wypowiedzenia umowy?

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu i okresu wypowiedzenia.

Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, to przy umowie o pracę tymczasową, nie jest naliczany na podstawie stażu pracy. Pracownikowi przysługują 2 dni urlopowe za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy-użytkownika.

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy, to obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

 • 3 dni – gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, okres liczony jest od dnia złożenia wypowiedzenia,
 • 1 tygodnia – gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia liczony jest od kolejnej soboty następującej po złożeniu wypowiedzenia.

Co z dodatkiem z tytułu nadgodzin w pracy tymczasowej?

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Dodatek przysługuje w nastepujących wartościach:

 • 20% za pracę w godzinach nocnych.
 • 50% za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • 100% za pracę w dni wolne od pracy.

Jaka umowa z agencją pracy tymczasowej?

Czy agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną? Tak, jeśli wynika to z charakteru pracy. Jeśli wykonywana praca będzie miała cechy stosunku pracy, to wówczas pracownik tymczasowy będzie mógł skierować do sądu sprawę o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jeśli charakter pracy będzie odpowiadał pracy regulowanej w Kodeksie pracy, wówczas strony powinny zawrzeć umowę o pracę.

Umowa o pracę tymczasową – wsparcie prawne

Jeśli masz pytania o umowę o pracę tymczasową skontaktuj się z nami.