Umowy na czas określony – zmiany

Kwiecień bieżącego roku przyniósł spore zmiany w prawie pracy. Zmiany te dotyczą między innymi umów o pracę na czas określony. Pracodawcy powinni pamiętać o obowiązkach jakie mają w związku z nowymi przepisami, a pracownicy powinni znać swoje nowe uprawnienia. Co takiego się więc zmieniło?

Czy trzeba podać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony?

Jedną ze zmian jest wprowadzony nowy obowiązek dotyczący wypowiadania umów na czas określony. Dotyczy on dokładniej tego, że pracodawca jest zobowiązany wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony.

Wcześniej pracodawca miał taki obowiązek w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Dlaczego zmiana dotycząca wypowiadania umów o pracę na czas określony jest tak ważna? Dlatego, że w przypadku odwołania się pracownika od wypowiedzenia to sąd pracy oceni, czy wypowiedzenie było bezzasadne lub bezprawne. Więc jak miało to dotychczas zastosowanie w przypadku umów na czas nieokreślony, tak teraz również w przypadku umów na czas określony, sąd może orzec o przywróceniu do pracy pracownika lub odszkodowaniu.

Odszkodowanie dla pracownika

Ważne! Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zakładają również sytuację, w której przed wydaniem wyroku sądu upłynie termin trwania umowy, lub przywrócenie do pracy będzie niecelowe z uwagi na krótki okres jaki pozostał do upływu trwania umowy. Co wówczas? W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwało tylko roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy.

Konsultacja wypowiedzenia umowy – związki zawodowe

Nowością w przepisach jest też obowiązek pracodawcy do konsultowania ze związkami zawodowymi zamiaru (wraz z podaniem przyczyny) wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. W sytuacji kiedy pracodawca przedstawi zamiar rozwiązania umowy o pracę na czas określony związkom zawodowym, będą one miały 5 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

Limit umów na czas określony

Zmiany dotyczą też limitu umów na czas określony jakie można zawrzeć z pracownikiem.

Zgodnie z nowelizacją, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony (i łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów), nie może przekraczać 33 miesięcy. Pracodawca i pracownik mogą przy tym podpisać maksymalnie 3 umowy. Do tego limitu nie wlicza się jednak umów zawartych na czas próbny.

Często pojawiającym się pytaniem jest – co kiedy pracodawca zawrze pomimo przepisów z pracownikiem kolejną umowę?

Wówczas zarówno nawiązanie kolejnej umowy, jak i przekroczenie wspomnianego limitu 33 miesięcy będzie skutkować tym, że podpisana umowa będzie traktowana jako umowa na czas nieokreślony.