Ustalamy wysokość alimentów cz. 2

Ostatnio pisałam o tym czy alimenty to świadczenie, które rodzice ponoszą w równych częściach. Starałam się obalić ten mit wskazując, że ich wysokość jest zależna od tego, czy jeden z rodziców w większej mierze zajmuje się wychowaniem dziecka, staraniem o jego rozwój fizyczny i duchowy etc. Dzisiaj chciałabym wyjaśnić w jaki sposób w ogóle ustalić kwotę alimentów.

Składowe alimentów

Zacznijmy od tego, że zakres świadczeń alimentacyjnych określony jest poprzez odniesienie się do dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka należy rozumieć potrzeby, których zaspokojenie pozwoli zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, odpowiedni do jego wieku i uzdolnień. Aby wyliczyć wysokość alimentów trzeba wziąć pod uwagę potrzeby fizyczne dziecka takiej jak wyżywienie, mieszkanie, ubranie, środki higieny, leczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, kiedy zapotrzebowanie dziecka jest większe niż u równolatków, ze względu na szczególny stan zdrowia, albo uzdolnienia. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność utrzymania specjalnej diety ze względu na występowanie jakiegoś schorzenia czy alergii, uczęszczanie przez dziecko na rehabilitacyjne etc. Innym przykładem mogą być zdolności dziecka np. muzyczne lub predyspozycje do nauki języków – wtedy uzasadnioną potrzebą jest rozwój tych umiejętności podczas dodatkowych lekcji.  Potrzeby duchowe dziecka zaspokajane są poprzez dostęp do wykształcenia, dóbr kultury, rozrywek i wypoczynku.

Możliwości zarobkowe i finansowe zobowiązanego

Po drugiej stronie zaś mamy możliwości zarobkowe i finansowe zobowiązanego. Należy brać pod uwagę nie tylko faktyczne zarobki rodzica, ale takie zarobki jakie mógłby osiągać wykorzystując swoje wykształcenie, wiedzę, doświadczenie. Może więc zdarzyć się, że zobowiązany wykonuje pracę za którą otrzymuje wynagrodzenie rzędu 2.500,00 zł. Jednakże gdyby wykorzystał fakt, że posługuje się językiem chińskim w sposób biegły w mowie i piśmie należy uznać, że jego możliwości zarobkowe są wyższe, co zaś przekłada się na możliwość zapłaty wyższych alimentów. Czasem można również wskazać Sądowi, że Zobowiązany nie ma dużych kosztów utrzymania. Zdarza się bowiem, że po rozstaniu zamieszkuje na powrót u swoich rodziców, gdzie prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe. Taki fakt również może mieć wpływ na ustalenie możliwości finansowych zobowiązanego.

Równa stopa życiowa

Na koniec nadmienić trzeba, że w przypadku dziecka, które nie jest wstanie utrzymać się samodzielnie, rodzaj i rozmiar jego usprawiedliwionych potrzeb jest dodatkowo determinowany zasadą utrzymania równej stopy życiowej rodziców i dziecka. Chodzi o to że stopień zaspokojenia potrzeb materialnych uprawnionego jest „podobny” czy też „porównywalny” do poziomu zaspokojenia potrzeb zobowiązanego. Oznacza to najprościej mówiąc, że dziecko powinno móc funkcjonować i zaspokajać swoje potrzeby w takim samy standardzie jak rodzice. Ta przesłanka również wyznacza zakres alimentacyjny

Masz pytania dotyczące tego jak ustalić wysokość alimentów? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Alicja Michalik

tel. +48 793 963 793