Warunki zatrudnienia – nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców!

Ostatnio głośno jest o unijnej dyrektywie zwanej potocznie dyrektywa work-life balance. Przepisy dyrektywy powinny zostać zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Temat dyrektywy pojawia się najczęściej w przypadkach dotyczących omawiania nowych urlopów czy też wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Jednak warto skupić się również na innym aspekcie związanym z tą dyrektywą. Otóż chodzi o kwestię obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Nowością będzie bowiem obowiązek pracodawców informowania o warunkach zatrudnienia w znacznie szerszym zakresie niż do tej pory.

Warunki zatrudnienia i nowy obowiązek informacyjny

Celem nowych obowiązków nałożonych na pracodawców dotyczących informowania o warunkach zatrudnienia jest zwiększenie przewidywalności warunków pracy i zapewnienie większej przejrzystości.

Jakie są więc nowe obowiązki pracodawcy dotyczące informowania pracownika? O czym pracodawca będzie musiał go poinformować?

W ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca będzie musiał m.in. poinformować swojego pracownika o:

  • dobowej i tygodniowej normie pracy obowiązującej danego pracownika,
  • dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, a także dobowym i tygodniowym odpoczynku,
  • zasadach dotyczących pracy nadliczbowej,
  • o innych niż określonych w umowie składnikach wynagrodzenia czy ewentualnych świadczeniach materialnych i warunkach ich uzyskania,
  • wymiarze płatnego urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy,
  • prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę (o ile firma takie szkolenia prowadzi),
  • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę (jeśli w firmie nie ma regulaminu pracy),
  • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik będzie objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje, o nazwie takich organów lub instytucji.

Ważne! To nie są wszystkie informacje jakie należy przekazać pracownikowi. Jeśli pracownik pracuje w trybie zmianowym, to wówczas pracodawca będzie musiał poinformować go także o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę.

Tak samo w przypadku kiedy pracownik będzie miał kilka miejsc pracy. Wówczas pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi informacje o zasadach przemieszczania się między tymi miejscami.

Ponadto, jeśli pracownikowi zostaną zmienione warunki zatrudnienia, zostanie on objęty układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym, wówczas pracodawca będzie musiał niezwłocznie o tym poinformować pracownika.

Pracownicy delegowani

Zmiany dotyczą również pracowników, których polski pracodawca oddelegowuje do innych krajów. Wówczas należy mieć na uwadze, że pracownik powinien zostać przez pracodawcę również szczegółowo poinformowany o jego warunkach zatrudnienia w kraju przyjmującym.

Delegujesz pracowników do innych krajów UE? Powinny zainteresować Cię następujące tematy na blogu: