WAŻNE! Możliwości wjazdu obywateli Ukrainy do Polski

 • OGÓLNA

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę, część obywateli Ukrainy ucieka do Polski. Niestety obecnie polskie placówki konsularne w Ukrainie zawiesiły swoją działalność i nie ma możliwości uzyskania wiz do Polski.

Obywatele Ukrainy nadal mają możliwość wjazdu do Polski na podstawie:
 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
Co dalej po wjeździe do Polski?

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowegona podstawie paszportu biometrycznego –legalny pobyt na terytorium Polski trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli obywatel Ukrainy chce przedłużyć swój legalny pobyt, może przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. 

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz udziela nieodpłatnie pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zapraszamy do kontaktu.