Wyjazd obywatela Ukrainy na wojnę a umowa o pracę z polskim pracodawcą

Od ubiegłego czwartku pracownicy z Ukrainy wyjeżdżają albo chcą wyjeżdżać z Polski na Ukrainę w celu obrony kraju. Obywatele Ukrainy stanowią w Polsce nieodłączny element polskiego rynku pracy. Sytuacja jest niecodzienna, albowiem polscy pracodawcy zatrudniający mężczyzn z Ukrainy mierzą się obecnie z masowymi odejściami pracowników, którzy wracają do swojego kraju.

Co z umowami o pracę w przypadku wyjazdu obywatela Ukrainy?

W tym miejscu pojawia się pytanie, jak taki powrót do kraju obywatela Ukrainy wpływa na umowę o pracę z polskim pracodawcą?

Kodeks pracy odsyła do przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak ustawa ta ma zastosowanie do polskich obywateli i powołania do polskiej armii.

Czy polskie przepisy prawa regulują sytuację cudzoziemców wstępujących do armii w swoim kraju?

Niestety nie.

Z jakich rozwiązań wobec tego można skorzystać w takiej sytuacji?

Pracodawca i pracownik mogą skorzystać z rozwiązań ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy. Pracodawca może w związku z wyjazdem obywatela Ukrainy np. udzielić mu urlopu bezpłatnego. Wniosek o taki urlop powinien być złożony w formie pisemnej, a jego udzielenie jest zależne od zgody z pracodawcy.

Należy też rozważyć, czy wyjazd pracownika w dłuższej perspektywie nie będzie niweczył zasadności zatrudnienia. Wówczas najłatwiejszym sposobem uporządkowania spraw związanych z zatrudnieniem jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Jaka forma dla rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Przepisy nie wymagają szczególnej formy dla rozwiązania umowy o pracę. Co to oznacza? W sytuacji, gdy nasz pracownik zgłosi nam, że musi wyjechać do swojego kraju, umowę z nim możemy rozwiązać telefonicznie. Następnie najlepiej sporządzić notatkę z tych ustnych ustaleń z pracownikiem i dołączyć ją do akt pracowniczych.

Co ze świadectwem pracy?

Należy zapytać pracownika na jaki adres mamy wysłać mu świadectwo pracy. Jeśli pracownik nie podejmie przesyłki pocztowej z świadectwem pracy należy umieścić je w aktach osobowych pracownika i dołączyć adnotację o braku możliwości doręczenia go pracownikowi.