Zakaz konkurencji w umowie B2B z programistą

Zakaz konkurencji jest często stosowany w umowach współpracy pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Zakaz konkurencji umowa B2B

Zakaz konkurencji jest powszechnie stosowany w przypadku umów o pracę ale również w przypadku umów cywilnoprawnych, w tym umów B2B zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (business-to-business).

Zakaz konkurencji po ustaniu umowy B2

Nie budzi wątpliwości, że klauzula zakazu konkurencji w trakcie umowy jest dozwolona pod kątem prawnym.

Wątpliwą kwestią jest natomiast umieszczanie w umowie cywilnoprawnej (takiej jak B2B) klauzuli zakazu konkurencji po upływie obowiązywania umowy i tego, czy taki zakaz powinien wówczas wiązać się z zapłatą odszkodowania.

Należałoby w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa, mówiąc jednak oględnie, stanowiska sądów w tym zakresie nie są jednoznaczne.

Co w takim razie? Należy odnieść się do każdej sytuacji osobno i ocenić zapis umowny dotyczący zakazu konkurencji pod kątem jego dopuszczalności. Wymaga to zbadania kontekstu całej umowy, okoliczności jej zawarcia oraz czasu na jaki zawarły ją strony.

Jak powinien wyglądać zakaz konkurencji w umowie B2B?

Jednym z ważniejszych elementów zakazu konkurencji jest zakres przedmiotowy zakazu konkurencji. Czyli to jakimi usługami nie wolno się zajmować w ramach zakazu.

Drugą kwestią jest zakres terytorialny zakazu konkurencji. Dalej, jest to czas jego trwania – bardzo ważna kwestia.

Należy też wskazać czy zakaz konkurencji jest odpłatny czy też nie. Zakaz konkurencji jest też najczęściej przewiduje określoną odpowiedzialność podmiotu który go złamał jak np. kara umowna

Zakaz konkurencji w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji

Co jeśli strony umowy B2B – programista i software house nie zawrą umowy o zakazie konkurencji? Czy to oznacza, że wszystkie chwyty są dozwolone? Nie! Nie można bowiem zapominać, że istnieje jeszcze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Programista i software house muszą więc konkurować ze sobą uczciwie. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówi bowiem o tym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Jak czyny nieuczciwej konkurencji w/w ustawa w szczególności wymienia:

  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego usług,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
  • utrudnianie dostępu do rynku,
  • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
  • nieuczciwa lub zakazana reklama

W związku z tym, iż w polskim ustawodawstwie brakuje definicji działalności konkurencyjnej, bardzo ważne jest jej precyzyjne określenie w umowach B2B.

Poza zakresem przedmiotowym zakazu konkurencji radzi się, aby klauzula ograniczająca konkurencje w umowach B2B regulowała: zakres terytorialny, czas trwania, kwestie odpłatności oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie zakazu konkurencji.

Ponadto programiści prowadzący działalność gospodarczą i software house muszą pamiętać, żeby przestrzegać przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Doradztwo prawne w umowach zawieranych z programistami

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w sprawach dotyczących konsultacji zakazów w umowach B2B z programistami.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zakresu i skuteczności klauzul zakazu konkurencji, niedozwolonych praktyk handlowych czy ochrony poufności informacji w umowach z programistami, skontaktuj się z kancelarią. Działamy na podstawie aktualnej wiedzy i analizy najnowszych przepisów, zapewniając naszym klientom solidne i rzetelne porady.

Zrozumiemy Twoje indywidualne potrzeby i dostosujemy nasze doradztwo do specyfiki Twojego biznesu. Naszym celem jest zapewnienie Ci kompleksowej ochrony prawnej i maksymalizacja korzyści.

Nie czekaj dłużej! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoje sprawy i uzyskać profesjonalne wsparcie prawnika.