Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Dnia 29 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Jakie są najważniejsze zmiany, które powinny zainteresować pracodawcę?

Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zmiany w tym zakresie dotyczą wydłużenia do 24 miesięcy okresu możliwości powierzenia pracy bez zezwolenia na pracę cudzoziemca. Ponadto zostaje usunięty wymóg 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jak to wpłynie na praktykę? Umożliwi to pracodawcy powierzenie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

Zmiany w kwestiach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę, zezwoleń na pracę sezonową.

W tym zakresie zostaje poszerzony katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę o zmianę nazwy stanowiska, zmiany wymiaru czasu pracy wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o zmiany warunków zatrudnienia pracownika dotyczących zawieszenia stosowania zakładowych przepisów prawa pracy oraz wynikających z art. 231a k.p., a także z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy Covidowej,  pracodawca we wskazanych powyżej przypadkach nie ma obowiązku zmiany wydanego zezwolenia na pracę. Jest to ułatwienie dla pracodawcy przeprowadzenia procesu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Zmiany dotyczą również uproszczenia procedury uzyskania zezwoleń́ na pracę sezonową. Ustalona zostaje opłata za zmianę zezwolenia  na pobyt i pracę (220 zł).

Ważne! Zostaje wprowadzony wymóg minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2022 r. w wysokości 3010 zł brutto). Wymóg ten jest niezależny od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca!