Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej ekonomicznych, ale również organizacyjno-strukturalnych czy technologiczno-ekologicznych – do rozwiązania stosunku pracy z kilkoma pracownikami. Pomimo, iż sytuacja taka podyktowana będzie przyczyną finansową zachodzącą po stronie pracodawcy, musi on jednak liczyć się z obowiązkiem zgromadzenia dodatkowych środków przeznaczonych na odprawy dla pracowników.

Kiedy istnieje obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej pracownikowi?

Jednakże nie każda sytuacja, w której zwalnianych jest kilku pracowników będzie obciążać pracodawcę koniecznością wypłaty odprawy pieniężnej. Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiąże stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także gdy na mocy porozumienia stron w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Warto podkreślić, że zastosowanie tego reżimu przy zwalnianiu pracowników odnosi się do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia oraz porozumienia stron i dotyczy osób posiadających status pracownika, pracownika mianowanego oraz pracownika tymczasowego.

Zmiana warunków pracy i płacy

Bywają jednak sytuacje, kiedy pracodawca nie ma zamiaru zwolnić swoich pracowników, lecz zmuszony jest do zmiany warunków pracy i płacy. W takiej sytuacji, jeśli pracodawca przedstawi pracownikowi nowe warunki, a ten ich nie zaaprobuje i odmówi ich przyjęcia, to jednocześnie przysługiwać my będzie prawo do odprawy pieniężnej.

Odprawa rekompensatą za utracone stanowisko

Zgodnie z powyższym, kiedy spełnione są wyżej wskazane przesłanki pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy. Należy wskazać, że odprawa ma charakter jednorazowy i spełnia funkcję alimentarną, bowiem stanowi swoistego rodzaju rekompensatę za utracone stanowisko. Ze względu na powyższe cechy pracownik nie może się jej zrzec. Choć to może wydawać się nielogiczne odprawa z tytułu zwolnienia grupowego przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pozostaje bez pracy, czy podjął zatrudnienie u tego samego lub innego pracodawcy, decyduje o tym bowiem jej szczególny charakter.

Co jeśli przyczyna wypowiedzenia jest fikcyjna?

Istotny jest również fakt, iż nawet w przypadku podania fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia umowę o pracę – pracownikowi w rzeczywistości zwolnionemu z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługiwać będzie prawo do odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę oraz prawa do odprawy pieniężnej (tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 499/99)

Wysokości odpraw pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jak widać wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Podkreślenia wymaga, że nieuprawnione jest utożsamianie tego rodzaju stażu pracy ze stażem zakładowym. Obliczenia wysokości odprawy niejednokrotnie może być związane z trudnościami bowiem pamiętać należy, że do stażu pracy nie wlicza się urlopu bezpłatnego czy czasu zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych. Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje jednak swoistego rodzaju ochronę pracodawcy w postaci ograniczenia wysokości pieniężnej odprawy do 15 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

W jaki sposób wypłaca się odprawę?

Zasadniczo odprawę wypłaca się w sposób przewidziany dla płatności wynagrodzeń tj. w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Pracodawca winien wypłacić odprawę pieniężną najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy. W razie zawarcia porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia obowiązuje analogiczna zasada. Na koniec należy wskazać, że za niedopuszczalne uznaje się wypłacanie odprawy w ratach.

Masz pytania dotyczące odpraw pieniężnych dla pracowników? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Alicja Michalik

tel. +48 793 963 793