Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka?

Zacznijmy od tego, że z momentem zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami dochodzi do powstania wspólności ustawowej.

Co ważne, zapamiętaj, że wspólność majątkowa wcale nie sprawia, że wszystkie nabywane przez małżonków przedmioty stanowią ich współwłasność. Część składników majątku trafia bowiem do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co dokładnie znajdzie się w majątku osobistym małżonka?

W pierwszej kolejności będą to przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, nieruchomości i ruchomości.

Ważne! Do majątku osobistego małżonka zaliczymy nie tylko składniki nabyte przed zawarciem małżeństwa. Po ślubie wyłączną własność małżonka będą stanowić przedmioty nabyte w ramach spadku czy darowizny, chyba że darczyńca czy spadkodawca postanowili inaczej.

Co jeszcze zaliczone zostanie do majątku osobistego?

Do majątku osobistego zaliczymy również udziały w spółce cywilnej, przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka, prawa niezbywalne mogące przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dodatkowo będą to także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Pozostałe elementy majątku osobistego – praca twórcza i osiągnięcia

Majątkiem osobistym będą również wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy oraz przedmioty uzyskane z tytułu nagrody.