Odwołanie od decyzji PFR do dnia 31 marca 2021 r.!

 • TARCZA

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” od 1 lutego do 31 marca 2021 r. przedsiębiorcy mają możliwość składania odwołań od decyzji zapadłych w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0.

Ważne! Odwołanie nie przysługuje przedsiębiorcy, któremu w decyzji PFR odmówił przyznania subwencji finansowej w całości.

Kiedy przedsiębiorca może złożyć odwołanie?

Odwołanie przedsiębiorca może złożyć w przypadku:

 • gdy decyzją PFR przedsiębiorcy została przyznana subwencja w kwocie niższej od kwoty przez niego zawnioskowanej, lub
 • gdy przedsiębiorca otrzymał całą wnioskowaną kwotę, jednak z okoliczności faktycznych wynika, że istniała możliwość wnioskowania o przyznanie subwencji w wyższej kwocie

Przed złożeniem odwołania…

Przed złożeniem odwołania należy:

 • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz
 • upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach,

Jest to istotne, ponieważ zaniechanie tych czynności może skutkować pozbawieniem przedsiębiorcy prawa do, odpowiednio, uzyskania subwencji finansowej lub podwyższenia jej kwoty, na skutek wyczerpania trybu i ilości możliwych do złożenia odwołań.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji PFR należy złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  Należy to zrobić w tym samym banku w którym składano wniosek o przyznanie subwencji, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Odwołanie musi zawierać numer umowy subwencji finansowej wygenerowany przez bank dla wnioskodawcy oraz musi zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

Zmiana danych w odwołaniu

Dodatkowo Regulaminie PFR przewidziano, że w odwołaniu beneficjent może zmienić następujące dane:

 • wysokość wnioskowanej subwencji finansowej,
 • numer KRS,  forma prawna przedsiębiorcy, nazwa firmy, adres korespondencyjny,
 • kod PKD, w którym beneficjent prowadził działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku,
 • adres poczty elektronicznej beneficjenta;
 • wielkość obrotu za rok 2019 i wielkość sumy bilansowej  za rok 2019,
 • liczbę pracowników na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 lipca 2020 r.,
 • oświadczenia w zakresie posiadania przedsiębiorstw powiązanych lub przedsiębiorstw partnerskich,
 • oświadczenia w przedmiocie rezydencji podatkowej beneficjenta oraz beneficjenta rzeczywistego,
 • okres spadku przychodów oraz wysokości przychodów,
 • liczbę osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.,
 • osobę upoważnioną oraz dane dotyczących tej osoby.

Po rozpatrzeniu odwołania PFR podejmie jedną z następujących decyzji, której treść udostępnia beneficjentowi za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

 • decyzję pozytywną o przyznaniu beneficjentowi dodatkowej kwoty subwencji finansowej  w pełnej wysokości wskazanej w odwołaniu
 • decyzję pozytywną o przyznaniu beneficjentowi dodatkowej kwoty subwencji finansowej jednak w kwocie niższej niż kwota wskazana w odwołaniu
 • decyzję negatywną o odmowie przyznania dodatkowej kwoty subwencji finansowej

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do złożenia odwołania dwukrotnie.

Przedsiębiorca poza skorzystaniem ze złożenia odwołania od decyzji ma prawo do skorzystania z postępowania wyjaśniającego przewidzianego w §17 Regulaminu. Beneficjent może zwrócić się do PFR za pośrednictwem banku ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej decyzji w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.