Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy sprawdź kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać.

Co powinieneś wiedzieć o oświadczeniu?

Warunki złożenia oświadczenia 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie

Praca sezonowa

W odniesieniu do warunków jakie należy spełnić do złożenia oświadczenia, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – czym jest praca sezonowa? Praca sezonowa jest pracą wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Oświadczenie a test rynku pracy

Co istotne, jeśli złożysz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiatowy urząd pracy nie przeprowadza testu rynku pracy. Niewątpliwie więc, skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia cudzoziemca.

Co to jest test rynku pracy?

Test rynku pracy to procedura weryfikacji przeprowadzana przez właściwy dla siedziby pracodawcy powiatowy urząd pracy. Co jest celem tej procedury? Procedura ta ma na celu sprawdzenie czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy.

Kiedy należy złożyć oświadczenie?

Ważne! Pracodawco, oświadczenie złóż przed podjęciem pracy przez cudzoziemca! Pamiętaj, bowiem, że cudzoziemiec może podjąć pracę, dopiero gdy powiatowy urząd pracy wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Dlatego to bardzo ważne abyś pamiętał o złożeniu oświadczenia odpowiednio wcześniej.

Ile trwa procedura wpisana oświadczenia?

Zasadniczo, procedura wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę trwa 7 dni.

Jakie urzędy zajmują się procedurą?

Procedurą zajmują się powiatowe urzędy pracy.

 

Masz pytania? skontaktuj się bezpośrednio:

r.pr. Katarzyna Węglarz tel: +48 515 843 183