Pakiet Mobilności – przegląd najistotniejszych zmian

W styczniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta wprowadziła zmiany wynikające z głośnego Pakietu Mobilności. Zmiany obowiązują od 2 lutego br. Jakie najważniejsze zmiany wiążą się z Pakietem Mobilności?

Likwidacja podróży służbowych

Zmiany przewidują likwidację podróży służbowych jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców. Dotyczy to kierowców realizujących międzynarodowe przewozy. Co to oznacza w praktyce? Wykluczone zostają diety i ryczałty z miesięcznego wynagrodzenia przewoźników. Polscy kierowcy na mocy nowych postanowień mają więc zarabiać tak jak kierowcy z innych państw UE, jednak bez uwzględniania dodatków z tytułu podróży służbowych.

Dla kierowców, którzy wykonują transport krajowy podróże służbowe pozostały bez zmian.

Zmiany w wynagrodzeniach

Jedną z bardzo istotnych zmian są również nowe zasad wynagradzania pracowników delegowanych. Na mocy przepisów kierowcy delegowani będą otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie zagraniczne, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonywali oni swoją pracę.

Co to oznacza w praktyce? Gdy kierowca z Polski zostanie delegowany do pracy we Francji, jego płaca powinna być wyliczana zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tym kraju i stosowanymi względem kierowców francuskich.

Przy jakich przewozach stosowane są nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników delegowanych będą stosowane przy:

  • Przewozach kabotażowych
  • Przewozach cross-trade

Pod delegowanie nie będą natomiast podlegać przejazdy tranzytowe i przewozy dwustronne (bilateralne).

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Wraz z wprowadzonymi zmianami konieczne staje się tworzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy dla kierowców, z wyszczególnionymi składnikami na podstawie danych z karty kierowców i tachografów. Ewidencja czasu pracy ma obejmować: liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Czas pracy w porze nocnej

Wprowadzonymi zmianami doprecyzowano, że w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.