Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

Czy specustawa ułatwi zatrudnianie obywateli Ukrainy?

Na to pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Specustawa z założenia ma ułatwić obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy i uprościć procedury związane z legalizacją zatrudnienia.

Co przewiduje specustawa w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy?

Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy (dodajmy, legalnie przebywającego w RP) będzie zobowiązany do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy.

Jaka forma i termin na złożenie powiadomienia?

Pracodawca będzie miał na złożenie powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy 7 dni. Powiadomienie będzie można złożyć on line.

Karta Polaka a specustawa

Załóżmy, że obywatel Ukrainy, którego chcemy zatrudnić ma ważną Kartę Polaka. Czy musimy czekać wówczas na specustawę? Nie. Już teraz, na podstawie obowiązujących przepisów, taki obywatel Ukrainy jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Możemy więc, zatrudnić go już, bez czekania na wejście w życie specustawy.

A czym właściwie jest Karta Polaka?

Jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.

Jednym z uprawnień jakie niesie za sobą Karta Polaka jest możliwość podejmowania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

Cudzoziemiec uchodźca ale bez obywatelstwa ukraińskiego

Chcę zatrudnić uchodźcę z Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego. Jak to wygląda od strony formalnej?

To zależy od tego, jakie obywatelstwo cudzoziemiec posiada.

Jeśli chodzi o obywateli UE i państw EOG, nienależących do UE to zasady zatrudniania tych obywateli są takie same jak przy zatrudnianiu polskich obywateli.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji mogą być zatrudnieni na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ważne! Okres zatrudnienia wówczas nie może przekroczyć 24 miesięcy, a powierzona praca nie może być pracą sezonową, do której potrzebne jest zezwolenie.

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy?

Co istotne, oświadczenie należy złożyć przed powierzeniem pracy. Dopiero gdy powiatowy urząd pracy je zarejestruje w ewidencji oświadczeń, cudzoziemiec może rozpocząć pracę. Na rejestrację czeka się zwykle do 7 dni. Sprawę można załatwić on-line, przez portal praca.gov.pl

W pozostałych przypadkach, jeśli nie zachodzi wyjątek zwalniający z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np.: ważna Karta Polaka), powierzenie pracy jest możliwe tylko na podstawie zezwolenia na pracę.

Oświadczenie o powierzeniu pracy zostało zarejestrowane. Co dalej?

Po zarejestrowaniu oświadczenia, podmiot, którego oświadczenie zostało zarejestrowane ma obowiązek powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o:

  • podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.